I ДЕО

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет Статута

Члан 1.

Статутом Странке слободе и правде (у даљем тексту странка) уређују се основни политички циљеви,унутрашња организација и начела рада, права и дужности чланова, као и друга питања одзначаја за функционисање странке.

Члан 2.

Изрази који се употребљавају у овом статуту имају родно значење, користе се неутрално и

односне се једнако на мушки и женски пол.

Основни програмски циљеви

Члан 3.

Странка слободе и правде је политичка организација формирана са циљем остваривања начела парламентарне демократије, владавине права, социјалне правде, заштите животне средине, права на посебност и индивидуалност,европске оријентације, децентрализације и регионалног развоја, поштовања поделе властина законодавну, извршну и судску.

Остваривање циљева

Члан 4.

Странка ће у остваривању својих циљева инсистирати на активном учешћу у обликовању

политичке воље грађана кроз:

 1. благовремено заузимање политичких ставова о свим битним питањима јавног

живота;

 • учешће на изборима;
 • надгледање рада државних органа и осталих носилаца јавних функција;
 • ангажовање у сродним међународним страначким организацијама.

Назив, седиште и печат

Члан 5.

Назив политичке организације је: Странка слободе и правде. Скраћени назив политичке организације је:»ССП«.

Седиште странке је у Београду, улица Краља Милана број

Печат странке је округлог облика. У средишту печата се налази скраћени назив политичке

организације »ССП«, а по ободу називстранке, исписан ћириличним писмом.

Симболи странке

Члан 6.

Странка има знак и заставу.

Знак странке је правоугаоник оивичен црвеном бојом, вертикално подељен на два поља у односу 1:2, где је лево поље квадрат црвене боје, а у десном правоугаоном пољу које је беле боје је у плавој боји исписан скраћени назив „ССП“ испод кога се налази пун испис назива „Странка слободе и правде“, испод исписа се налази црвена хоризонтална линија дужине скраћеног назива, а испод ње се налази слоган „Може Србија“ у црвеној боји.

Застава странке је беле боје, на којој се налази знак описан у претходном ставу.

Представљање и заступање

Члан 7.

Странку представља и заступа председник или лице које он овласти.

Јавност рада

Члан 8.

Активности странке су јавне и остварују се на јавним скуповима, трибинама, учествовањем на округлим столовима, путем званичних интернет презентација, саопштења, конференција за новинаре, прогласа, периодичних и посебних публикација, а чланство сеобавештава непосредно преко органа странка.

II ДЕО

ЧЛАНСТВО

Члан странке

Члан 9.

Члан странке може бити сваки пунолетни грађанин, ималац изборног права који прихвата

Програм и Статут.

Учлањење

Члан 10.

Чланство у странци стиче се потписивањем приступнице у писаној или електронској формии увођењем у евиденцију чланства која се води у Секретаријату странке.

Права члана

Члан 11.

Члан странке има право:

 1. да равноправно учествује у раду организације;
 2. да бира и буде биран у органе странке у складу са овим Статутом;
 3. да покреће и предводи иницијативе;
 4. да слободно изражава своје мишљење;
 5. да добије заштиту странкe у случају угрожености својих основних права услед

страначке припадности;

 • да остварује друга права предвиђена овим Статутом и другим општим актима

странке.

Дужности члана

Члан 12.

Члан странке је дужан:

 1. да поштује Статут, Програм и друге опште и појединачне акте, као и утврђену

политикустранке;

 • да се залаже за остваривање утврђене политике странке;
 • да штити интересе, ради на очувању и унапређује углед странке;
 • да долази на састанке и активно учествује у раду органа и тела странке чији је члан.

Одговорност члана

Члан 13.

За непоштовање дужности и злоупотребу права члана, као и за деловање члана супротно

Статуту и Програму странке изриче се мера опомене, а у тежим случајевима мера

искључења из странке.

Мера искључења члана се изриче:

 1. за деловање противно одлукама странке и њеног програма у јавној сфери;
 2. за деловање, кандидатуру или давање потписа за другу политичку организацију,

независног кандидата или групу грађана, без сагласности надлежног органа странке;

 • за деловање које је у супротности са Програмом и основним принципима странке

или са одредбама овог Статута, односно статутарне одлуке, којим се наноси

озбиљна штета странци;

 • због непоштовања обавеза одборника, односно посланика предвиђених овим

Статутом.

Одлуку о искључењу доноси Статутарна комисија.

Против одлуке Статутарне комисије искључени члан има право да поднесе жалбу

Председништву.

Престанак чланства

Члан 14.

Чланство у странци престаје иступањем, искључењем, губитком пословне способности илисмрћу.

Колективно чланство

Члан 15.

Чланство у странци може бити и колективно.

Однос између странке и колективног члана уређује се посебним споразумом, који се

закључује на основу одлуке Главног одбора странке.

Одлуку о пријему политичких странака и других организација у чланство доноси Председништво, а Главни одбор ову одлуку потврђује.

Сарадња са синдикатима

Члан 16.

Странка може закључити споразум са синдикатима или другим организацијама.

Споразумом се дефинишу међусобна права и обавезе.

Споразумом се може предвидети заступљеност представника синдиката и других организација у органима странке.

Почасни члан странке

Члан 17.

Статус почасног члана странке може се доделити појединцу за изузетне заслуге у борби за

слободу, људска права, демократију и идеале грађанског друштва којима је странка

привржена.                                                         

Одлуку о додели статуса почасног члана доноси Главни одбор на предлог

Председништва.

Члан странке не може бити позван на одговорност због изнетог мишљења у страначким органима.

III ДЕО

ОРГАНИ СТРАНКЕ

Органи странке

Члан 18.

Органи странке су:

 1. Скупштина;
 2. Главни одбор;
 3. Уже председништво;
 4. Председништво;
 5. Председник;
 6. Генерални секретар
 7. Статутарна комисија;
 8. Извршни одбор;
 9. Центар за стратегију Странке слободе и правде.

Избор органа

Члан 19.

Избори за све органе странке спроводе се тајним гласањем.

Избор органа странка спроводи се јавним гласањем, уколико је број предложених

кандидата исти са бројем чланова који се бира.

Мандат свих изабраних органа странке траје четири године.

Поступак избора за све органе уређује се Правилником о изборима.

Начин доношења одлука

Члан 20.

Органи странке пуноважно раде и одлучују ако седници присуствује више од половине

укупног броја чланова органа.

Одлуке се доносе већином гласова присутних чланова органа.

Скупштина

Члан 21.

Скупштина је највиши орган странке.

Седница Скупштине се сазива на захтев Главног одбора странке, Председника, две трећине укупног броја чланова Председништва или половине укупног броја Општинских одбора.

Скупштину сазива и председава јој Председник странке.

Предлог дневног реда за редовну седницу Скупштине утврђује Главни одбор на предлог

Председништва. Уколико је седница сазвана на захтев Председника, две трећине укупног броја чланова Ужег Председништва или половине укупног броја Општинских одбора, дневни ред предлаже онај на чији је захтев седницасазвана.

Састав Скупштине

Члан 22.

Скупштину чине:

 1. Председник, потпредседници, Генерални секретар и чланови председништва;
 2. чланови Статутарне комисије;
 3. чланови Главног одбора;
 4. чланови Извршног одбора;
 5. представници општинских, градских и покрајинских организација и колективних

чланова.

Надлежност Скупштине

Члан 23.

Скупштина:

 1. доноси Програм и Статут странке;
 2. одређује основе политике странке;
 3. бира и разрешава Председника, Потпредседнике,и чланове сталногсастава Главног одбора у броју који утврди Скупштина;
 4. разматра и усваја извештаје о раду свих органа и тела странке између две

Скупштине;

 • усваја пословник о свом раду;
 • одлучује о другим значајним питањима у вези са радом и организацијом странке.

Главни одбор

Члан 24.

Главни одбор је највиши орган странке између две Скупштине и у том периоду утврђује политику странке у складу са одлукама Скупштине и доноси најважније политичке одлуке.

Главни одбор се састаје најмање 2 пута годишње.

Седницу Главног одбора сазива и њом председава Председник.

Седницу Главног одбора Председник обавезно сазива на захтев Председништва или на писмени захтев најмање половине чланова Главног одбора.

Састав Главног одбора странке

Члан 25.

Главни одбор чине:

 1. Председник, потпредседници,  Генерални секретар, председник Центра за стратегију Странке слободе и правде и чланови Председништва;
 2. повереници или председници општинских, градских и покрајинских одбора;
 3. председник и чланови Статутарне комисије;
 4. чланови сталног састава које је изабрала Скупштина.
 5. посланици републичке и покрајинске скупштине
 6. најважнији државни функционери: председник, премијер, министри и државни секретари

Надлежност Главног одбора

Члан 26.

Главни одбор:

 1. разматра извештаје Председника о раду странке;
 2. одлучује о колективном учлањењу у странке;
 3. одлучује о додели статуса почасног члана странке;
 4. бира председника и чланове Статутарне комисије;
 5. утврђује предлог дневног реда за редовну седницу Скупштине;
 6. располаже непокретном имовином странке;
 7. обавља и друге послове које му Скупштина стави у надлежност.

                                                             Уже председништво                      

Члан 27.

Уже председништво је највиши орган странке између две седнице Главног одбора и непосредно руководи политичким и оперативним деловањем странке.

Састав Ужег председништва

Члан 28.

Уже председништво чине:

Председник;

Потпредседници;

Генерални секретар, кога бира Председништво;

Секретар за међународне односе;

Председник Извршног одбора;

Председник Центра за стратегију Странке слободе и правде, кога бира Председништво.

Радом Ужег председништва руководи Председник.

Надлежност Ужег председништва

Члан 29.

Уже Председништво:

 1. непосредно руководи радом странке;
 2. одлучује по жалби на одлуку Статутарне комисије о искључењу из чланства;
 3. контролише рад носилаца јавних функција и одлучује о њиховој одговорности;
 4. предлаже Главном одбору кандидате за председника и чланове Статутарне комисије;
 5. предлаже Главном одбору почасне чланове странке;

У раду Ужег Председништва без права одлучивања могу учествовати и други

функционери и чланови странке на позив Председника.

Уже председништво може, у случају, потребе, донети одлуке из надлежности Председништва. За те одлуке дужно је тражити потврду Председништва чим се за то стекну услови.

Председништво

Члан 30.

Председништво је извршно-политички орган и непосредно руководи политичким

и оперативним деловањем странке.

Чланови Председништва су чланови Ужег председништва ичланови које бира

Главни одбор.

Надлежност Председништва

Члан 31.

Председништво:

 1. води политику странке између два заседања Главног одбора;
 2. спроводи одлуке Скупштине и Главног одбора;
 3. одлучује о учешћу странке у органима власти;
 4. потврђује кандидате за вршење јавних функција на републичком нивоу;
 5. одлучује о образовању или приступању посланичком клубу;
 6. припрема седнице Главног одбора, припрема и предлаже акте за усвајање на Главном одбору;
 7. одлучује о квоти представника општинских, градских и покрајинске организације и

колективних чланова за Скупштину;

 • одлучује о распуштању одбора локалних организација;
 • доноси изборни програм и одлучује о учешћу странке у изборима на свим нивоима;
 • одлучује о изборним коалицијама и другим коалицијама и савезима, на образложен

предлог органа у локалним организацијама;

 1. потврђује листе кандидата за одборнике;
 2. одлучује о кандидатима за носиоце јавних функција на републичком нивоу и потврђује кандидате за носиоце највиших јавних функција на покрајинском, градском и општинском нивоу;
 3. доноси Правилник о локалној организацији и друга акта и одлуке којима се уређује

рад општинских, градских и покрајинске организације;

 1. поставља повереника када је Општински одбор распуштен одлуком Председништва;
 2. доноси Пословник Председништва;
 3. даје сагласност на предлог правилника о раду одбора локалне организације, уз претходно прибављено мишљење Статутарне комисије;
 4. обавља и друге послове одређене Статутом и општим актима странке и послове којинису унадлежности других органа странке.

У изузетним случајевима, када је неопходно хитно реаговати или када не постоји

могућност за сазивање седнице Главног одбора, односно Скупштине, Председништво може донети одлуку из надлежности ова два органа. За тако донету одлуку мора се тражити накнадна потврда надлежног органа.

Председник

Члан 32.

Председник странке:

 1. представља и заступа странку и даје пуномоћје за заступање странке пред судом и

другим органима и организацијама;

 • руководи радом Председништва и деловањем странке у целини;
 • сазива и председава седницама Скупштине, Главног одбора и Председништва;
 • подноси извештај о раду странке Скупштини и Главном одбору;
 • може да делегира задужења свим страначким органима;
 • може да предлаже кандидате за све страначке органе;
 • може да предлаже надлежним органима кандидате за одборнике, посланике у скупштини Аутономне покрајине Војводина и народне посланике;
 • предлаже изборни програм;
 • именује портпарола странке;
 • именује секретара за међународне послове;
 • обавља и друге послове које одреде Скупштина, Главни одбор и Председништво.

Потпредседници

Члан 33.

Странка има Потпредседнике, у броју који утврди Скупштина.

Најмање 1/3 потпредседничких места припада мање заступљеном полу.

Председник може именовати једног од потпредседника за свог заменика.

Потпредседници за свој рад одговарају Председнику, Главном одбору и Скупштини.

Статутарна комисија – састав и надлежност

Члан 34.

Статутарна комисија има председника и два члана, које бира Главни одбор.

Статутарна комисија:

 1. тумачи Статут и друга општа акта странке;
 2. утврђује нацрт Статута;
 3. утврђује усклађеност општих аката са законом и Статутом и међусобну усклађеност општих аката и предлаже решења ако утврди несагласност;
 4. утврђује усклађеност појединачних аката са законом, Статутом и општим актима и

стављаван снаге неусаглашене појединачне акте;

 • решава сукоб надлежности органа странке када то Статутом није другачије одређено;
 • даје мишљење о предлогу правилника о раду одбора локалне организације;
 • одлучује о изрицању мере опомене у другом степену;
 • одлучује о искључењу из чланства у првом степену.

Поступак пред Статутарном комисијом

Члан 35.

Поступак пред Статутарном комисијом могу иницирати сви органи странке.

Поступак покреће председник Статутарне комисије.

Комисија је дужна донети одлуку, односно дати мишљење у року од 15 дана од дана

покретања поступка и 45 дана од пријема иницијативе за покретање поступка.

Поступак пред Статутарном комисијом по предлогу за искључење из чланства.

Члан 36.

Захтев за покретање поступка за искључење могу поднети Председник, општински,градски или покрајински одбор.

Поступак за искључење покреће председник Комисије. У поступку се члану чије се

искључење разматра мора омогућити да се изјасни о наводима из захтева за искључење.

Одлука се доноси у року од 15 дана од дана покретања поступка.

Против одлуке Статутарне комисије искључени члан има право да поднесе жалбу

Председништву у року од 15 дана од дана достављања одлуке.

Члан 37.

Извршни одбор

Извршни одбор бира Главни одбор.

Извршним одбором председава Генерални секретар или председник Извршног одбора.

Извршни одбор станке обавља следеће послове:

 1. извршава одлуке Главног одбораи Председништва;
 2. организује текуће активности станке;
 3. припрема предлоге докумената;
 4. координира рад повереника и општинских одбора;
 5. организује изборну кампању;
 6. стара се о информисању чланства;

Генерални секретар

Члан 38.

Генерални секретар је главни оперативац странкe.Именује га Председник, уз сагласност Председништва.

Стара се о спровођењу одлука Председништва од највишег до локалног нивоа.

Генерални секретар за свој рад одговара Председништву.

Генерални секретар:

 1. врши контролу финансијског пословања странке у целини;
 2. даје мишљење о свим финансијским извештајима странке, а пре њиховог усвајања од стране надлежних органа странке.
 3. води рачуна о стању материјалних и финансијских средстава странке;
 4. организује и задужен је за књиговодство странке о свим приходима и расходима.

Књиговодство се води по пореклу, висини и структури прихода и расхода, у складу са

прописима којима се уређује рачуноводство.

Странка води посебну евиденцију о прилозима које је примила и о својој имовини.

Генерални секретар је лице одговорно за финансијско пословање, подношење извештаја и вођењекњига странке, које је овлашћено и да контактира са надлежним државним органима.

Генерални секретар формира секретаријат и обавља све послове које му повереПредседник, Уже председништво и Председништво.

Центар за стратегије Странке слободе и правде

Члан 39.

Центар за стратегију Странке слободе и правде има свој правилник, кога усваја Председништво на предлог председника Центра.

Члан 40.

Председник центра је члан Ужег председништва.

Члан 41.

Председника центра бира Председништво Странке, на предлог Председника странке.

IV ДЕО

ПОСЕБНИ ОБЛИЦИ ОРГАНИЗОВАЊА

Посебни облици организовања

Члан 42.

Посебни облици организовања су добровољне организације унутар странке које чине

припадници одређених група заступљених у странци, везани интересима и циљевима чије је остварење од великог друштвеног значаја и захтева посебно ангажовање самих група.

О посебном облику организовања странке одлучује Главни одборстранке утврђујући врсту и састав органа.

V ДЕО

ТЕРИТОРИЈАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА

Члан 43.

Председништво одређује иницијативне одборе у општинама, чији је циљ да формирају општинске одборе. О формирању општинских одбора одлучује председништво.

Члан 44.

У оквиру странке могу се формирати Покрајински, Београдски и Нишки одбор. О формирању истих одлучује Председништво.

Члан 45.

Сва остала питања везана за територијалну организацију странке регулишу се правилником о локалној организацији.

VI ДЕО

ФИНАНСИРАЊЕ

Извори финансирања

Члан 46.

За свој рад и активности странка обезбеђује финансијска средства из јавних и приватних

извора.

Јавни извори су средства из буџета Републике Србије, буџета јединице територијалне

аутономије и буџета јединице локалне самоуправе, одобрена за финансирање редовног

рада и трошкова изборне кампање.

Приватне изворе чине: чланарина, прилози правних и физичких лица, приходи од

промотивних активности странке, приходи од имовине странке и легати.

Минималну висину чланарине утврђује Главни одборстранке на предлог Председништва.

Странка, као јединствена политичка странка, има текући рачун.

Главни одбор доноси посебну одлуку којом се уређују међусобни односи централних и

локалних облика организовања у погледу дозначавања средстава.

Распоред финансијских средстава

Члан 47.

О распореду финансијских средстава одлучује Генерални секретар.

Налогодавац за коришћење финансијских средстава је председник.

VII ДЕО

ПОСЛАНИЦИ И ПОСЛАНИЧКИ КЛУБОВИ

Посланици и посланички клубови

Члан 48.

Посланици странке, у складу са законом, могу формирати сопствени Посланички клуб у

Народној скупштини Републике Србије и покрајинским скупштинама, а могу учествовати

у формирању Посланичких клубова заједно са другим политичким странкама.

О формирању Посланичког клуба, односно учешћу у Посланичким клубовима других

политичких странака одлучује Председништво.

Посланички клуб странке је дужан да поштује политику странке и да спроводи одлуке

Скупштине, Главног одбора и Председништва странке.

Посланички клуб:

 1. спроводи политику странке у Скупштини;
 2. разматра сва питања из скупштинске надлежности и покреће законодавну активност
 3. обавља и друге послове на које је овлашћен законом и актима странке;
 • Председника и заменика председника Посланичког клуба бира и разрешава Уже

председништво.

Обавезе посланика

Члан 49.

Посланици гласају у складу са одлукама Посланичког клуба странке, Програмом и

Статутом странке.

У случају да су посланици странке образовали Посланички клуб заједно са посланицима

других политичких странака, за њихово деловање обавезан је став Председништва.

Одредбе овог Статута о посланицима у Народној скупштини сходносе примењују и на посланике у покрајинској скупштини.

Одредбе овог Статута о посланицима сходно се примењују на одборнике у скупштинама

локалне самоуправе.

VIII ДЕО

ОПШТИ АКТИ

Општи акти

Члан 50.

Основни општи акт странке је Статут.

Остали општи акти су:

Правилник о изборима;

Правилник о локалној организацији;

Правилник о финансијском пословању;

Правилник о чланству;

пословници свих органа и тела;

друге одлуке општег типа предвиђене Статутом и општим актима.

Одредбе општих и појединачних аката које нису у сагласности са Статутом и вишимопштим актима су неважеће.

IX ДЕО

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Доношење Статута и Програма

Члан 51.

Поступак за доношење Статута и Програма, као и поступак за њихове измене и допуне, покреће Председништво.

Локалне организације могу иницирати покретање поступка за измену и допуну Статута.

Нацрт Статута утврђује Статутарна комисија.

Председништво утврђује предлог Статута и упућује га Скупштини на усвајање.

Председништво може одлучити да се пре утврђивања предлога Статута спроведе претходна расправа о нацрту Статута по локалним организацијама.

Скупштина доноси Статут већином гласова присутних делегата.

Председништво може оформити радну групу за израду нацрта Програма.

Председништво утврђује предлог Програма и упућеје га Скупштини на усвајање.

Ступање на снагу Статута

Члан 52.

Статут ступа на снагу даном доношења.

Сва општа акта странке морају се донети, односно усагласити са Статутом у року од 90 данаод дана ступања на снагу.

Одлука о престанку рада

Члан 53.

Одлуку о престанку рада странке доноси Скупштина.

У случају престанка рада странке, имовина прелази у власништво Црвеног крста.

]]>